บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : อุไร ศรีสำอางค์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและการทำการประมงของไทย เพื่อการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรและการทำประมงของไทยโดยเฉพาะปูม้า

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2019-08-15 ถึง 2021-08-14
ประเภทความร่วมมือ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ
สถานะสิ้นสุด : หมดสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :