บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
๑ วัตถุประสงค์ 
๑.๑ ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ภูมิภาค และส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรม แก่นักวิชาการและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ส่วนราชการท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
๑.๒ ร่วมสร้างเครือข่ายพันธมิตรนวัตกรรมในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการให้บริการส่งเสริม พัฒนาด้านนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ ให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ การกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค 
๑.๓ เป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2021-01-29 ถึง 0000-00-00
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :