บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : โรงเรียนนารีนุกูล / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
เพื่อประสานความร่วมมือระว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการให้บริการด้านวิชาการแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรียน

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2019-09-24 ถึง 2021-09-23
ประเภทความร่วมมือ : ด้านบริการวิชาการ
สถานะสิ้นสุด : หมดสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :