บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ / ไทย
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สภาเกษตรกรแห่งชาติ / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวณรัญญา มีชัย
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การรักษาโรคด้วยน้ำมันกัญชาสกัดเย็นและบูรณาการจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ
2.เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธษรณสุขด้วยน้ำมันกัญชาสกัดเย็น ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในศตวรรษที่ 21
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2019-12-23 ถึง 2022-12-22
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิจัย กิจกรรมอื่น ๆ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :