บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER)
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวหวานใจ โพธิโกฏิ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
๑ วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของบริการองค์ความรู้และแหล่งสารสนเทศออนไลน์ด้านการออกแบบที่หลากหลายให้กับมหาวิทยาลัยทั่วทุกภูมิภาค
๑.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และที่มีรากฐานมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม
๑.๓ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาค
๑.๔ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2021-09-30 ถึง 2023-09-29
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :