บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทศาลาแดง จำกัด
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : บริษัท ศาลาแดง จำกัด / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวกันยารัตน์ จันทร์ตรี
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
1 วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1.2 เพื่อยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในทุกแขนงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ
1.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (SAP Business One) สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
1.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีทักษะความคิดริเริ่ม และความรู้ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2022-03-03 ถึง 2027-03-02
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ดำเนินการลงนาม
แจ้งผลการพิจารณาแล้ว เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 
ผลการดำเนินงาน :