บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
   
ความร่วมมือ
สถานะการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ : ภายในประเทศ
องค์กรความร่วมมือ(หน่วยงานความร่วมมือ) /ประเทศความร่วมมือ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ / ไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : นางสาวดารุณี นามห่อ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก โดยการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วย
2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วย ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
3. เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพกำหนดเพื่อรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดความร่วมมือ : 2021-04-30 ถึง 2026-04-29
ประเภทความร่วมมือ : กิจกรรมวิชาการ
สถานะสิ้นสุด : อยู่ระหว่างสัญญา
เอกสารประกอบ
  สถานะการดำเนินการ :  
ผลการดำเนินงาน :
ทัศนีย์ ทดสอบ
เอกสารประกอบ