รายงานผลการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ข้อมูลภาพรวมปัจจุบัน
ความร่วมมือ จำนวน
ความร่วมมือทั้งหมด 228
ความร่วมมือที่หมดอายุ 107
ความร่วมมือที่ไม่หมดอายุ 84
ความร่วมมือที่อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนาม 37
ความร่วมมือที่ไม่หมดอายุของปีนี้ 27
ประเภทความร่วมมือ จำนวน
ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร 74
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 56
ด้านบริการวิชาการ 31
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 47
ด้านอื่น ๆ 38
รูปแบบ จำนวน
ทวิภาคี 71
พหุภาคี 13
ประเภทของหน่วยงานคู่ความร่วมมือ จำนวน
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 50
สถานประกอบการ/เอกชน 3
หน่วยงานของรัฐ 25
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 6
ที่ตั้งขอคู่ความร่วมมือ จำนวน
ภายในประเทศ 44
ต่างประเทศ 40
ลักษณะคู่ความร่วมมือ จำนวน
คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ (มีกิจกรรมและลงนาม MOU) 84
ผลลัพธ์ที่เกิดจากความร่วมมือ จำนวน
จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ
จำนวนหลักสูตรหรือหลักสูตรระยะสั้นที่เกิดจากความร่วมมือ
จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
จำนวนผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ
จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ
จำนวนนักศึกษาฝึกงาน
ด้านอื่น ๆ
หน่วยงานเจ้าของความร่วมมือ จำนวน(ทั้งหมด)
คณะเกษตรศาสตร์ 3 (6)
คณะวิทยาศาสตร์ 2 (5)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 (8)
คณะบริหารศาสตร์ 2 (11)
คณะเภสัชศาสตร์ 13 (19)
คณะศิลปศาสตร์ 2 (3)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 5 (6)
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 (1)
คณะนิติศาสตร์ 4 (7)
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 1 (2)
กองบริการการศึกษา 1 (2)
กองกลาง 1 (2)
กองแผนงาน 1 (1)
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4 (15)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 36 (125)
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 2 (2)
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 1 (2)
รวม 84 (228)