รายละเอียด
ชื่อความร่วมมือ องค์กรความร่วมมือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง วันเริ่ม จำนวนวันที่เหลือ การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุด/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง บริษัทเอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัทเอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนวารินชำราบ โรงเรียนวารินชำราบ/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพื่อสวัสดิการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)/ไทย
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด /ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) /ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
กองบริการการศึกษา 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน กรมการแพทย์/ไทย
กรมสุขภาพจิต/ไทย
กรมอนามัย/ไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/ไทย
กรมควบคุมโรค/ไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ไทย
สำนักงานกรุงเทพมหานคร/ไทย
กรมแพทย์ทหารเรือ/ไทย
กรมแพทย์ทหารบก/ไทย
โรงพยาบาลตำรวจ/ไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพ/ไทย
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสยาม /ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์/ไทย
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย/ไทย
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลเมืองศรีไค/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคีเครือข่ายฯ สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
กองกลาง 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 30 สถาบัน (คณะบริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย/ไทย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
โรงพยาบาลศรีสะเกษ/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด, บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด และบริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด/ไทย
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช (2012) จำกัด/ไทย
บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด/ไทย
บริษัท พรีเมียร์ โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด /ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับเทศบาลตำบลธาตุ เทศบาลตำบลธาตุ /ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับเทศบาลตำบลคำขวาง เทศบาลตำบลคำขวาง /ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ /ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UBON RATCHATHANI UNIVERSITY, KINGDOM OF THAILAND AND CHAMPASAK AGRICULTURE AND FORESTRY COLLEGE, LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC คณะเกษตรศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UBON RATCHATHANI UNIVERSITY, KINGDOM OF THAILAND AND KOOKMIN UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA Kookmin University/เกาหลีใต้
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
Memorandum of Understanding (MoU) for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover(LUH), Germany and Ubon Ratchathani University, Thailand Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
คณะเกษตรศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
MEMORANDUM OF AGREEMENT for UBU-UH English Teaching Practicum BETWEEN UNIVERSITY OF HAWAI‘I, United States of America for the benefit of University of Hawai‘i at Mānoa, College of Arts, Languages & Letters, Department of Second Language Studies AND UBON RATCHATHANI UNIVERSITY, Kingdom of Thailand University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยนครพนม/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
สำนักวิทยบริการ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ "สืบสาน อนุรักษณ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
กองกลาง 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย จำนวน 10 สถาบัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ /ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาและการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาด้านการบริหารและปฏิบัติการโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) /ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารและปฏิบัติการโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง /ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ "Creative Young Designers" ปี 2565 ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด/ไทย
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการศึกษา ประวัติศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เทศบาลตำบลปทุม เทศบาลตำบลปทุม /ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด /ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Cooperation Agreement between The Katholieke Universiteit Leuven and Ubon Ratchathani University Katholieke Universiteit Leuven/เบลเยียม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1993-11-11 ถึง 1998-11-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
The U.S. Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand College of Pharmacy, Ohio State University/สหรัฐอเมริกา
College of Pharmacy, Rutgers State University of New Jersey/สหรัฐอเมริกา
College of Pharmacy, University of Florida/สหรัฐอเมริกา
College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago/สหรัฐอเมริกา
College of Pharmacy, University of Minnesota/สหรัฐอเมริกา
School of Pharmacy and Pharmacal Sciences, Purdue University/สหรัฐอเมริกา
School of Pharmacy, University of Maryland/สหรัฐอเมริกา
School of Pharmacy, University of North Carolina/สหรัฐอเมริกา
School of Pharmacy, University of Wisconsin/สหรัฐอเมริกา
คณะเภสัชศาสตร์ 1994-05-31 ถึง 2008-05-27 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between the University of Akron and Ubon Ratchathani University The University of Akron/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1995-04-19 ถึง 2000-04-17 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Monash University and Ubon Ratchathani University Monash University/ออสเตรเลีย
คณะบริหารศาสตร์ 1995-06-07 ถึง 2000-06-05 หมดอายุ ลงนามแล้ว
General International Agreement between Ubon Ratchathani University and University of South Australia University of South Australia/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1995-07-05 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the University of Guelph University of Guelph/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-02-14 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Canberra University of Canberra/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 1996-03-11 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Indiana University Indiana University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-06-06 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding Ubon Ratchathani University Thailand and Royal Melbourne Institute of Technology Australia Royal Melbourne Institute of Technology Australia/ออสเตรเลีย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1996-07-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Ubon Ratchathani University and the Robert Gordon University The Robert Gordon University/สหราชอาณาจักร
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-12-09 ถึง 1999-12-09 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Waterloo University of Waterloo/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-12-18 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Katholieke Universiteit Leuven and Ubon Ratchathani University Katholieke Universiteit Leuven/เบลเยียม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-04-03 ถึง 2002-04-02 หมดอายุ ลงนามแล้ว
The Agreement on Academic Cooperation between Ubon Ratchathani University and Central China Normal University Central China Normal University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-06-14 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Agreement of Cultural, Educational and Scientific Cooperation between the University of Kansas and Ubon Ratchathani University University of Kansas/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-11-24 ถึง 2002-11-23 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understand on the Academic and Scientific Cooperation between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-01-09 ถึง 2003-01-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Minutes of Meeting between National University of Laos Champasak Branch and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-01-09 ถึง 2003-01-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Cooperation between Ubon Ratchathani University and the State of Oregon acting by and through the Oregon State Board of Higher Education on behalf of Oregon State University Oregon State University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-12-01 ถึง 2003-11-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Can Tho University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1999-02-22 ถึง 2004-02-21 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Mutual Collaboration between University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2000-11-08 ถึง 2005-11-07 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2001-02-11 ถึง 2006-08-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Canberra University of Canberra/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2002-01-02 ถึง 2007-01-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Yunnan Agricultural University and Ubon Ratchathani University Yunnan Agricultural University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2003-12-04 ถึง 2008-12-02 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on the Academic and Scientific Cooperation between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-04-23 ถึง 2009-04-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
An Agreement of Cooperation between The University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-10-12 ถึง 2009-10-11 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of Danang and Ubon Ratchathani University School of Medicine and Pharmacy, University of Danang/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-11-17 ถึง 2009-11-16 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Cantho University and Ubon Rajathanee University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2006-01-01 ถึง 2010-12-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2006-08-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Pampanga Agricultural College and Faculty of Agriculture Ubon Rajathanee University Pampanga State Agricultural University/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2007-03-07 ถึง 2012-03-05 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Inter-University Cooperation between Ubon Rajathanee University and Paul Sabatier University University Paul Sabatier - Toulouse III/ฝรั่งเศส
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2007-12-21 ถึง 2012-12-19 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on Academic and Scientific Cooperation between Souphanouvong University and Ubon Rajathanee University Souphanouvong University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-05-20 ถึง 2013-05-19 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University, Thailand and the University of Canberra, Australia University of Canberra/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2008-05-29 ถึง 2013-05-28 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-06-13 ถึง 2013-06-12 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Division of International Relations Ubon Rajathanee University and College of Languages, Linguistics, and Literature, University of Hawaii at Manoa University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-09-12 ถึง 2013-09-11 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Danang University of Technology Danang University of Technology/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-11-01 ถึง 2013-10-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Harbin Institute of Technology, Bio-engineering Institute Harbin Institute of Technology, Bio-engineering Institute/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-11-04 ถึง 2013-11-03 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Intention Agreement of Cooperation between Ubon Rajathanee University and Heilongjiang University of Chinese Medicine Heilongjiang University of Chinese Medicine/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-02-17 ถึง 2014-02-16 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between The University of Queensland, Australia and Ubon Rajathanee University, Thailand The University of Queensland/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2009-03-06 ถึง 2014-03-05 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Harbin Letai Pharmaceuticals Co. Ltd. Harbin Letai Pharmaceuticals Co. Ltd/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-16 ถึง 2014-03-15 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Kunming University of Science and Technology Kunming University of Science and Technology/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-22 ถึง 2014-03-21 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Champasack University Champasak University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-27 ถึง 2014-03-26 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City and Ubon Rajathanee University University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-01 ถึง 2014-03-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Quang Nam and Ubon Rajathanee University University of Quang Nam/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-10 ถึง 2014-04-09 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan Agricultural University Yunnan Agricultural University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-23 ถึง 2014-04-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan Nationalities University Yunnan Nationalities University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-24 ถึง 2014-04-23 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Battambang and Ubon Rajathanee University National University of Battambang/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-14 ถึง 2014-05-13 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Kunming Medical University Kunming Medical University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-26 ถึง 2014-05-25 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Duy Tan University Duy Tan University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-27 ถึง 2014-05-26 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Hue University's College of Education Hue University - College of Education/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-01 ถึง 2014-05-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-05 ถึง 2014-06-04 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and College of Foreign Languages, University of Danang University of Danang - University of Foreign Language Studies/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-07 ถึง 2014-06-06 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan University Yunnan University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-07-03 ถึง 2014-07-02 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on the Academic and Scientific Cooperation between Ubon Ratchathani University and National University of Laos National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-07-03 ถึง 2014-07-02 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Hue University College of Foreign Languages Hue University - College of Foreign Languages/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-09-21 ถึง 2014-09-20 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and University of Technology, Sydney University of Technology Sydney/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-09-23 ถึง 2014-09-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Banastali Vidyapith and Ubon Rajathanee University Banasthali Vidyapith/อินเดีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-10-12 ถึง 2012-10-11 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Indian-Thai Academy of Visual Arts Indian-Thai Academy of Visual Arts/อินเดีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-10-16 ถึง 2014-10-15 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of the Philippines Los Banos College and Ubon Rajathanee University University of Philippines Los Banos/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-02-24 ถึง 2015-02-23 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Chia Nan University of Pharmacy and Science Chia Nan University of Pharmacy and Science/ไต้หวัน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-03-04 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Auckland University of Technology and Ubon Ratchathani University Auckland University of Technology/นิวซีแลนด์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-04-19 ถึง 2013-04-18 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement on JODC's "Human Resources Program - Getting to Know Japan" Japan Overseas Development Corporation (JODC)/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-06-02 ถึง 2010-10-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between The University of Otago and Ubon Ratchathani University University of Otago/นิวซีแลนด์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-08-19 ถึง 2015-08-18 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Collaboration Agreement between Ubon Ratchathani University and Yunnan Nationalities University Yunnan Nationalities University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-08-30 ถึง 2013-08-29 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-04-01 ถึง 2016-03-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Cooperative Agreement by and between Ubon Ratchathani University and the Florida State University Florida State University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-07-28 ถึง 2016-07-26 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Contractual Services between Ubon Ratchathani University by the Faculty of Agriculture and the Company Tropical Seeds, LLC. The Tropical Seeds, LLC (Florida)/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-10-01 ถึง 2014-09-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Far East University and Ubon Ratchathani University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2012-03-12 ถึง 2017-03-11 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐ 15 สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 2012-08-05 ถึง 2017-08-04 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Cooperative Agreement by and between Ubon Ratchathani University and Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne Business School Asia Pacific Social Impact Leadership Center, Melbourne Business School/ออสเตรเลีย
คณะบริหารศาสตร์ 2012-08-20 ถึง 2017-08-19 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Academic Cooperative Agreement between Ubon Ratchathani University and Guangxi University Guangxi University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2012-12-21 ถึง 2017-12-20 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Far East University and Ubon Ratchathani University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-01-15 ถึง 2018-01-14 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement between Ubon Ratchathani University Faculty of Science and Yamaguchi University Faculty of Engineering Yamaguchi University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-02-01 ถึง 2016-02-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on Student Exchange between Ubon Ratchathani University and the University of the Philppines Los Banos University of Philippines Los Banos/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-08 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Hue University and Ubon Ratchathani University Hue University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-14 ถึง 2018-04-13 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the College of Languages, and Literature University of Hawaii at Manoa University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-07-04 ถึง 2018-07-03 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Inter-University Cooperation between Ubon Ratchathani University and Universite Paul Sabatier University Paul Sabatier - Toulouse III/ฝรั่งเศส
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-07-30 ถึง 2018-07-29 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-08-01 ถึง 2018-07-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-08-29 ถึง 2018-08-28 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2013-08-30 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
for Academic Exchange and Cooperation between The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University and Ubon Ratchathani University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-10-09 ถึง 2018-10-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Korea Research Institute of Chemical Technology and Ubon Ratchathani University Korea Research Institute of Chemical Technology/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-10-09 ถึง 2018-10-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange between Ubon Ratchathani University and Toyohashi University of Technology Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-04-25 ถึง 2019-04-24 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement on the Establishment of Education Co-operation between Ubon Ratchathani University and Guangxi Normal University for Nationalities Guangxi Normal University for Nationalities/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-05-14 ถึง 2019-05-13 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement Number 557K804 between the Board of Regents of the University of Wisconsin System and Ubon Ratchathani University University of Wisconsin-Madison/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-06-01 ถึง 2015-06-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนครพนม/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-08-24 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the University of Danang, Campus in Kontum University of Danang, Campus in Kontum/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-11-20 ถึง 2019-11-19 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement between Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University and College of Aquaculture and Fisheries Can Tho University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-03-12 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Battambang National University of Battambang/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-09 ถึง 2020-06-07 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Champasack University Champasak University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-10 ถึง 2020-06-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Mean Chey University Mean Chey University/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-22 ถึง 2020-06-20 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Academic Cooperative Agreement between Ubon Ratchathani University and Royal University of Agriculture Royal University of Agriculture/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-08-18 ถึง 2020-08-16 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน ระหว่างกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหุ้นส่วนกับประทรวงการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยเนชั่น/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-03-29 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of San Diego and Ubon Ratchathani University University of San Diego/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-04-01 ถึง 2021-03-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-07-01 ถึง 2019-07-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University and Faculty of Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-01 ถึง 2021-08-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Monash University Malaysia Monash University Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-05 ถึง 2021-08-04 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-28 ถึง 2021-09-27 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ganesha University of Education and Ubon Ratchathani University Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-10-05 ถึง 2020-10-04 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ ,หาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/ไทย
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย/ไทย
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์/ไทย
สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2016-11-28 ถึง 2021-11-28 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Foreign Languages, University of Danang University of Danang - University of Foreign Language Studies/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-12-09 ถึง 2021-12-08 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Kochi University of Kochi/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-12-26 ถึง 2021-12-25 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Ubon Ratchathani University and Hanoi University Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-06 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Phnom Penh International University and Ubon Ratchathani University Phnom Penh International University/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ถึง 2022-01-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Vanda Institute Vanda Institute/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ถึง 2022-01-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Hanoi University and Ubon Ratchathani University Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ถึง 2022-01-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Co-operation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Institute of Natural Medicine, University of Toyama Institute of Natural Medicine, University of Toyama/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-25 ถึง 2022-01-24 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Faculty of Science, Ubon Ratchathani University and College of Science, Ibaraki University Ibaraki University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-26 ถึง 2022-01-25 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hue University College of Foreign Languages Hue University - College of Foreign Languages/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-03-14 ถึง 2022-03-13 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2017-06-28 ถึง 2022-06-27 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-07-10 ถึง 2022-07-09 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. ไปใช่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ/ไทย
วิทยาลัยดุสิตธานี/ไทย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 2017-07-19 ถึง 2021-07-18 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยควาร่วมมือทางสิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 2017-07-23 ถึง 2022-07-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Collaboration Agreement between Ubon Ratchathani University and Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-08-02 ถึง 2022-08-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-10-30 ถึง 2022-10-29 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between The Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand and The Faculty of Natural Sciences, University of Graz, Austria University of Graz/ออสเตรีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2017-11-13 ถึง 2022-11-12 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-01 ถึง 2023-03-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Anhalt University of Applied Sciences Anhalt University of Applied Sciences/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-27 ถึง 2023-04-26 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Review and Approval Form for an International Memorandum of Understanding between Auburn University and Ubon Ratchathani University Auburn University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-05-24 ถึง 2023-05-23 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between National Taiwan University of Science and Technology and Ubon Ratchathani University National Taiwan University of Science and Technology/ไต้หวัน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-06-01 ถึง 2021-05-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement of Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ถึง 2023-07-05 36 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum for Student Exchange of Short-Term Program based on the Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ถึง 2023-07-05 36 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Jingchu University of Technology Jingchu University of Technology/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-18 ถึง 2023-07-17 48 วัน ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-26 ถึง 2023-07-25 56 วัน ลงนามแล้ว
Pan-Asian Biomedical Science Consortium College of Medical Technology, Trinity University of Asia, Philippines/ฟิลิปปินส์
Far Eastern University-Nicanor Reyes Medical Foundation/ฟิลิปปินส์
International Islamic University Malaysia/มาเลเซีย
International Medical University/มาเลเซีย
Malaysian Biomedical Science Association/มาเลเซีย
School of Medicine and Pharmacy, University of Danang/เวียดนาม
Southwest Medical University/จีน
Taylor\'s University/มาเลเซีย
The Chinese University of Hong Kong/จีน
Universiti Kebangsaan Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Putra Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Tunku Abdul Rahman/มาเลเซีย
University of Malaya/มาเลเซีย
VN-UK Institute for Research & Executive Education, University of Danang/เวียดนาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2018-12-07 ถึง 2024-12-05 555 วัน ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Marshall University School of Pharmacy Marshall University, School of Pharmacy/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-12-18 ถึง 2023-12-17 201 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Health Sciences and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University University of Health Sciences/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-01-10 ถึง 2024-01-09 224 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ไทย
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2019-01-16 ถึง 2024-01-15 230 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and National University of Laos National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-02-25 ถึง 2024-02-24 270 วัน ลงนามแล้ว
Extension of Both the Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange and The Agreement Covering the Implementation of a Student Exchange Program Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-04-25 ถึง 2024-04-23 329 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Exchange and Cooperation between Ubon Ratchathani University and The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-05-10 ถึง 2024-05-08 344 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Faculty of Nursing Ubon Ratchathani University and Faculty of Medicine and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/อินโดนีเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์ 2019-06-01 ถึง 2021-06-01 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-01 ถึง 2022-05-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Science Ubon Ratchathani University and School of Pharmacy, Sungkyunkwan University School of Pharmacy, Sungkyunkwan University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-19 ถึง 2024-06-17 384 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2019-08-15 ถึง 2021-08-14 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2019-08-15 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพิเพียง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง/ไทย
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 2019-09-16 ถึง 2024-09-15 474 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2019-09-24 ถึง 2021-09-23 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Chengdu University and Ubon Ratchathani University Chengdu University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-05 ถึง 2024-11-03 523 วัน ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ถึง 2024-01-06 221 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ถึง 2024-11-05 525 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Graduate School of Nanobioscience Yokohama City University and Faculty of Science Ubon Ratchathani University Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-11 ถึง 2024-11-09 529 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ/ไทย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2019-12-23 ถึง 2022-12-22 หมดอายุ ลงนามแล้ว
โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏฺบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2020-01-10 ถึง 2023-01-10 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรเเละนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2020-04-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เรือ่ง การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด/ไทย
กองคลัง 2020-06-15 ถึง 2026-06-14 1111 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement on Academic Cooperation between Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga and Ubon Ratchathani University Universitas Airlangga, Faculty of Pharmacy/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2020-08-18 ถึง 2025-08-17 810 วัน ลงนามแล้ว
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2020-09-12 ถึง 2024-09-11 470 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์/ไทย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 2020-09-17 ถึง 2023-09-16 109 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2020-11-26 ถึง 2025-11-25 910 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-01-21 ถึง 2024-01-20 235 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-01-29 ถึง 2021-09-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2021-03-09 ถึง 2026-03-08 1013 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2021-03-18 ถึง 2026-03-17 1022 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2021-03-23 ถึง 2026-03-22 1027 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Kwangwoon University Kwangwoon University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-04-26 ถึง 2026-04-25 1061 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Ganesha University of Education Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-05-06 ถึง 2025-05-05 706 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เเละนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-05-08 ถึง 2021-09-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมราชทัณฑ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-05-28 ถึง 2024-05-27 363 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเเฮกกาธอน (U2T hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละตำบลรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ) ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-06-16 ถึง 2022-01-05 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hankyong National University Hankyong National University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-06-25 ถึง 2026-06-24 1121 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-07-17 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมทรัพย์สินทางปัญญา/ไทย
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 2021-08-13 ถึง 2026-08-12 1170 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)/ไทย
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2021-09-30 ถึง 2023-09-29 122 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย เเละนวัตกรรม กับ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-11-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2021-11-06 ถึง 2026-11-05 1255 วัน ลงนามแล้ว
โครงการออมสิวยุวพัฒน์รักถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น startup และวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม SMEs ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-11-25 ถึง 2024-11-24 544 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/ไทย
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
สถาบันวิทยสิริเมธี/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์/ไทย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2022-01-21 ถึง 2027-01-20 1331 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-01-24 ถึง 2027-01-23 1334 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี /ไทย
กองบริการการศึกษา 2022-01-31 ถึง 2025-01-30 611 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด /ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-02-07 ถึง 2025-02-06 618 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใช้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /ไทย
กองการเจ้าหน้าที่ 2022-02-23 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมจัดประชุมวิชาการ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST) ระหว่าง สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) /ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสยาม /ไทย
มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) /ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-02-28 ถึง 2027-02-27 1369 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University, Kingdom of Thailand and University of Wisconsin-Madison, United States of America University of Wisconsin-Madison/สหรัฐอเมริกา
คณะศิลปศาสตร์ 2022-03-01 ถึง 2027-02-28 1370 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 2022-03-02 ถึง 2027-03-01 1371 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทศาลาแดง จำกัด บริษัท ศาลาแดง จำกัด/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 2022-03-03 ถึง 2027-03-02 1372 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เเละนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2022-03-24 ถึง 2022-09-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด/ไทย
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-03-25 ถึง 2025-03-24 664 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและดำเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ /ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2022-03-25 ถึง 2025-03-24 664 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University, Kingdom of Thailand and Champasack University, Lao People's Democratic Republic Champasak University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2022-03-31 ถึง 2027-03-30 1400 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (จากเด็กปฐมวัยสู่วัยผู้สูงอายุ) สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2022-04-05 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี ระหว่างชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ และเทศบาลตำบลเทพวงศา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ /ไทย
เทศบาลตำบลตำบลเขมราฐ /ไทย
เทศบาลตำบลเทพวงศา /ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2022-04-09 ถึง 2026-04-08 1044 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2022-05-20 ถึง 2025-05-19 720 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 2022-06-10 ถึง 2022-09-30 หมดอายุ ลงนามแล้ว
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UBON RATCHATHANI UNIVERSITY, KINGDOM OF THAILAND AND THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, VIETNAM Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy/เวียดนาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2022-06-10 ถึง 2027-06-09 1471 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-06-16 ถึง 2027-06-15 1477 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-06-17 ถึง 2027-06-16 1478 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่าง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โรงพยาบาลวารินชำราบ และมูลนิธิแสงสว่างแห่งชีวิต กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์/ไทย
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี/ไทย
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี/ไทย
โรงพยาบาลวารินชำราบ/ไทย
มูลนิธิแสงสว่างแห่งชีวิต/ไทย
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 2022-06-28 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่/ไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ไทย
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 2022-07-05 ถึง 2027-07-04 1496 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14/ไทย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 /ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3/ไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4/ไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5/ไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อํานาจเจริญ/ไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี/ไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/ไทย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22/ไทย
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สภาการศึกษาอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี/ไทย
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
กองแผนงาน 2022-07-11 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะและยกระดับความร่วมมือด้านการสื่อสาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) /ไทย
กองกลาง 2022-08-11 ถึง 2027-08-10 1533 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2027-09-13 1567 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนกันทรารมณ์ โรงเรียนกันทรารมณ์/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนกำแพง โรงเรียนกำแพง/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนปรางค์กู่/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2022-09-30 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาลสูงเนิน/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-09-30 ถึง 2027-09-29 1583 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-10-07 ถึง 2027-10-06 1590 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement for UBU-UH English Teaching Practicum between University of Hawai'i, United States of America for the benefit of University of Hawai'i at Manoa, College of Arts, Languages & Letters, Department of Second Language Studies and Ubon Ratchathani University, Kingdom of Thailand สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2022-11-14 ถึง 2027-11-13 1628 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลกุดชุม โรงพยาบาลกุดชุม /ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-11-22 ถึง 2027-11-21 1636 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-11-23 ถึง 2027-11-22 1637 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลอู่ทอง โรงพยาบาลอู่ทอง /ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-12-07 ถึง 2027-12-06 1651 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-12-14 ถึง 2027-12-13 1658 วัน ลงนามแล้ว
การจัดสรรเงินอุดหนุนเเละการส่งมอบผลการดำเนินงาน ภายใต้ฌปรเเกรม 25 เเผนงานพัฒนาระบบ ววน.ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (วงเงิน 6 ล้านบาท) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2023-02-01 ถึง 2024-01-31 246 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2023-02-27 ถึง 2028-02-26 1733 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยราชธานี สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น/ไทย
มหาวิทยาลัยราชธานี/ไทย
กองกลาง 2023-02-28 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Agreement Pertaining to Cross-Appointment between Ubon Ratchathani University and Osaka Uninversity คณะวิทยาศาสตร์ 2023-05-01 ถึง 2024-03-31 306 วัน ลงนามแล้ว