-->
รายละเอียด
ชื่อความร่วมมือ องค์กรความร่วมมือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง วันเริ่ม จำนวนวันที่เหลือ การลงนาม
บันทึกข้อตกลง ระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ เเละศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Indiana University Indiana University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1993-12-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
General International Agreement between Ubon Ratchathani University and University of South Australia University of South Australia/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1995-07-05 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the University of Guelph University of Guelph/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-02-14 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Canberra University of Canberra/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 1996-03-11 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Indiana University Indiana University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-06-06 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding Ubon Ratchathani University Thailand and Royal Melbourne Institute of Technology Australia Royal Melbourne Institute of Technology Australia/ออสเตรเลีย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1996-07-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Waterloo University of Waterloo/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-12-18 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
The Agreement on Academic Cooperation between Ubon Ratchathani University and Central China Normal University Central China Normal University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-06-14 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2006-08-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Chia Nan University of Pharmacy and Science Chia Nan University of Pharmacy and Science/ไต้หวัน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-03-04 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on Student Exchange between Ubon Ratchathani University and the University of the Philppines Los Banos University of Philippines Los Banos/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-08 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2013-08-30 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนครพนม/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-08-24 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement between Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University and College of Aquaculture and Fisheries Can Tho University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-03-12 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน ระหว่างกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหุ้นส่วนกับประทรวงการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยเนชั่น/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-03-29 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Ubon Ratchathani University and Hanoi University Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-06 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-10-30 ถึง 2022-10-29 26 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between The Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand and The Faculty of Natural Sciences, University of Graz, Austria University of Graz/ออสเตรีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2017-11-13 ถึง 2022-11-12 40 วัน ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-01 ถึง 2023-03-31 179 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Anhalt University of Applied Sciences Anhalt University of Applied Sciences/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-27 ถึง 2023-04-26 205 วัน ลงนามแล้ว
Review and Approval Form for an International Memorandum of Understanding between Auburn University and Ubon Ratchathani University Auburn University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-05-24 ถึง 2023-05-23 232 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum for Student Exchange based on the Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ถึง 2023-07-05 275 วัน ลงนามแล้ว
Agreement of Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ถึง 2023-07-05 275 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum for Student Exchange of Short-Term Program based on the Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ถึง 2023-07-05 275 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Jingchu University of Technology Jingchu University of Technology/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-18 ถึง 2023-07-17 287 วัน ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-26 ถึง 2023-07-25 295 วัน ลงนามแล้ว
Pan-Asian Biomedical Science Consortium College of Medical Technology, Trinity University of Asia, Philippines/ฟิลิปปินส์
Far Eastern University-Nicanor Reyes Medical Foundation/ฟิลิปปินส์
International Islamic University Malaysia/มาเลเซีย
International Medical University/มาเลเซีย
Malaysian Biomedical Science Association/มาเลเซีย
School of Medicine and Pharmacy, University of Danang/เวียดนาม
Southwest Medical University/จีน
Taylor\'s University/มาเลเซีย
The Chinese University of Hong Kong/จีน
Universiti Kebangsaan Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Putra Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Tunku Abdul Rahman/มาเลเซีย
University of Malaya/มาเลเซีย
VN-UK Institute for Research & Executive Education, University of Danang/เวียดนาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2018-12-07 ถึง 2024-12-05 794 วัน ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Marshall University School of Pharmacy Marshall University, School of Pharmacy/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-12-18 ถึง 2023-12-17 440 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Health Sciences and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University University of Health Sciences/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-01-10 ถึง 2024-01-09 463 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ไทย
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2019-01-16 ถึง 2024-01-15 469 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and National University of Laos National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-02-25 ถึง 2024-02-24 509 วัน ลงนามแล้ว
Extension of Both the Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange and The Agreement Covering the Implementation of a Student Exchange Program Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-04-25 ถึง 2024-04-23 568 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Exchange and Cooperation between Ubon Ratchathani University and The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-05-10 ถึง 2024-05-08 583 วัน ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Science Ubon Ratchathani University and School of Pharmacy, Sungkyunkwan University School of Pharmacy, Sungkyunkwan University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-19 ถึง 2024-06-17 623 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2019-08-15 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพิเพียง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง/ไทย
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 2019-09-16 ถึง 2024-09-15 713 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Chengdu University and Ubon Ratchathani University Chengdu University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-05 ถึง 2024-11-03 762 วัน ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ถึง 2024-01-06 460 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ถึง 2024-11-05 764 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Graduate School of Nanobioscience Yokohama City University and Faculty of Science Ubon Ratchathani University Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-11 ถึง 2024-11-09 768 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ/ไทย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2019-12-23 ถึง 2022-12-22 80 วัน ลงนามแล้ว
โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏฺบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2020-01-10 ถึง 2023-01-10 99 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรเเละนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2020-04-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement on Academic Cooperation between Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga and Ubon Ratchathani University Universitas Airlangga, Faculty of Pharmacy/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2020-08-18 ถึง 2025-08-17 1049 วัน ลงนามแล้ว
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2020-09-12 ถึง 2024-09-11 709 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์/ไทย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 2020-09-17 ถึง 2023-09-16 348 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2020-11-26 ถึง 2025-11-25 1149 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-01-21 ถึง 2024-01-20 474 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2021-03-18 ถึง 2026-03-17 1261 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2021-03-23 ถึง 2026-03-22 1266 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Kwangwoon University Kwangwoon University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-04-26 ถึง 2026-04-25 1300 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Ganesha University of Education Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-05-06 ถึง 2025-05-05 945 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมราชทัณฑ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-05-28 ถึง 2024-05-27 602 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hankyong National University Hankyong National University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-06-25 ถึง 2026-06-24 1360 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-07-17 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมทรัพย์สินทางปัญญา/ไทย
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 2021-08-13 ถึง 2026-08-12 1409 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)/ไทย
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2021-09-30 ถึง 2023-09-29 361 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย เเละนวัตกรรม กับ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-11-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2021-11-06 ถึง 2026-11-05 1494 วัน ลงนามแล้ว
โครงการออมสิวยุวพัฒน์รักถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น startup และวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม SMEs ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-11-25 ถึง 2024-11-24 783 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/ไทย
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
สถาบันวิทยสิริเมธี/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์/ไทย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2022-01-21 ถึง 2027-01-20 1570 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-01-24 ถึง 2027-01-23 1573 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี /ไทย
กองบริการการศึกษา 2022-01-31 ถึง 2025-01-30 850 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด /ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-02-07 ถึง 2025-02-06 857 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University, Kingdom of Thailand and University of Wisconsin-Madison, United States of America University of Wisconsin-Madison/สหรัฐ
คณะศิลปศาสตร์ 2022-03-01 ถึง 2027-02-28 1609 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 2022-03-02 ถึง 2027-03-01 1610 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทศาลาแดง จำกัด บริษัท ศาลาแดง จำกัด/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 2022-03-03 ถึง 2027-03-02 1611 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด/ไทย
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-03-25 ถึง 2025-03-24 903 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University, Kingdom of Thailand and Champasack University, Lao People's Democratic Republic Champasak University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2022-03-31 ถึง 2027-03-30 1639 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (จากเด็กปฐมวัยสู่วัยผู้สูงอายุ) สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1/ไทย
สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2022-04-05 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี ระหว่างชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ และเทศบาลตำบลเทพวงศา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ /ไทย
เทศบาลตำบลตำบลเขมราฐ /ไทย
เทศบาลตำบลเทพวงศา /ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2022-04-09 ถึง 2026-04-08 1283 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2022-05-20 ถึง 2023-05-19 228 วัน ลงนามแล้ว
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UBON RATCHATHANI UNIVERSITY, KINGDOM OF THAILAND AND THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, VIETNAM Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy/เวียดนาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2022-06-10 ถึง 2027-06-09 1710 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-06-16 ถึง 2027-06-15 1716 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-06-17 ถึง 2027-06-16 1717 วัน ลงนามแล้ว