รายละเอียด
ชื่อความร่วมมือ องค์กรความร่วมมือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง วันเริ่ม จำนวนวันที่เหลือ การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยนครพนม/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
สำนักวิทยบริการ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ "สืบสาน อนุรักษณ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
กองกลาง 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย จำนวน 10 สถาบัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ /ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาและการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาด้านการบริหารและปฏิบัติการโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) /ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารและปฏิบัติการโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง /ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ "Creative Young Designers" ปี 2565 ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด/ไทย
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการศึกษา ประวัติศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เทศบาลตำบลปทุม เทศบาลตำบลปทุม /ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด /ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
General International Agreement between Ubon Ratchathani University and University of South Australia University of South Australia/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1995-07-05 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the University of Guelph University of Guelph/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-02-14 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Canberra University of Canberra/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 1996-03-11 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Indiana University Indiana University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-06-06 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding Ubon Ratchathani University Thailand and Royal Melbourne Institute of Technology Australia Royal Melbourne Institute of Technology Australia/ออสเตรเลีย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1996-07-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Waterloo University of Waterloo/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-12-18 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
The Agreement on Academic Cooperation between Ubon Ratchathani University and Central China Normal University Central China Normal University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-06-14 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2006-08-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Chia Nan University of Pharmacy and Science Chia Nan University of Pharmacy and Science/ไต้หวัน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-03-04 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on Student Exchange between Ubon Ratchathani University and the University of the Philppines Los Banos University of Philippines Los Banos/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-08 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2013-08-30 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนครพนม/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-08-24 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement between Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University and College of Aquaculture and Fisheries Can Tho University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-03-12 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน ระหว่างกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหุ้นส่วนกับประทรวงการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยเนชั่น/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-03-29 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Ubon Ratchathani University and Hanoi University Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-06 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-01 ถึง 2023-03-31 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Anhalt University of Applied Sciences Anhalt University of Applied Sciences/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-27 ถึง 2023-04-26 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Review and Approval Form for an International Memorandum of Understanding between Auburn University and Ubon Ratchathani University Auburn University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-05-24 ถึง 2023-05-23 หมดอายุ ลงนามแล้ว
Agreement of Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ถึง 2023-07-05 36 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum for Student Exchange of Short-Term Program based on the Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ถึง 2023-07-05 36 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Jingchu University of Technology Jingchu University of Technology/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-18 ถึง 2023-07-17 48 วัน ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-26 ถึง 2023-07-25 56 วัน ลงนามแล้ว
Pan-Asian Biomedical Science Consortium College of Medical Technology, Trinity University of Asia, Philippines/ฟิลิปปินส์
Far Eastern University-Nicanor Reyes Medical Foundation/ฟิลิปปินส์
International Islamic University Malaysia/มาเลเซีย
International Medical University/มาเลเซีย
Malaysian Biomedical Science Association/มาเลเซีย
School of Medicine and Pharmacy, University of Danang/เวียดนาม
Southwest Medical University/จีน
Taylor\'s University/มาเลเซีย
The Chinese University of Hong Kong/จีน
Universiti Kebangsaan Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Putra Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Tunku Abdul Rahman/มาเลเซีย
University of Malaya/มาเลเซีย
VN-UK Institute for Research & Executive Education, University of Danang/เวียดนาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2018-12-07 ถึง 2024-12-05 555 วัน ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Marshall University School of Pharmacy Marshall University, School of Pharmacy/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-12-18 ถึง 2023-12-17 201 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Health Sciences and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University University of Health Sciences/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-01-10 ถึง 2024-01-09 224 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ไทย
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2019-01-16 ถึง 2024-01-15 230 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and National University of Laos National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-02-25 ถึง 2024-02-24 270 วัน ลงนามแล้ว
Extension of Both the Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange and The Agreement Covering the Implementation of a Student Exchange Program Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-04-25 ถึง 2024-04-23 329 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Exchange and Cooperation between Ubon Ratchathani University and The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-05-10 ถึง 2024-05-08 344 วัน ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Science Ubon Ratchathani University and School of Pharmacy, Sungkyunkwan University School of Pharmacy, Sungkyunkwan University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-19 ถึง 2024-06-17 384 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2019-08-15 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพิเพียง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง/ไทย
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 2019-09-16 ถึง 2024-09-15 474 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Chengdu University and Ubon Ratchathani University Chengdu University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-05 ถึง 2024-11-03 523 วัน ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ถึง 2024-01-06 221 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ถึง 2024-11-05 525 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Graduate School of Nanobioscience Yokohama City University and Faculty of Science Ubon Ratchathani University Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-11 ถึง 2024-11-09 529 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรเเละนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2020-04-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เรือ่ง การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด/ไทย
กองคลัง 2020-06-15 ถึง 2026-06-14 1111 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement on Academic Cooperation between Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga and Ubon Ratchathani University Universitas Airlangga, Faculty of Pharmacy/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2020-08-18 ถึง 2025-08-17 810 วัน ลงนามแล้ว
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2020-09-12 ถึง 2024-09-11 470 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์/ไทย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 2020-09-17 ถึง 2023-09-16 109 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2020-11-26 ถึง 2025-11-25 910 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-01-21 ถึง 2024-01-20 235 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2021-03-09 ถึง 2026-03-08 1013 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2021-03-18 ถึง 2026-03-17 1022 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2021-03-23 ถึง 2026-03-22 1027 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Kwangwoon University Kwangwoon University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-04-26 ถึง 2026-04-25 1061 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Ganesha University of Education Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-05-06 ถึง 2025-05-05 706 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมราชทัณฑ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-05-28 ถึง 2024-05-27 363 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hankyong National University Hankyong National University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-06-25 ถึง 2026-06-24 1121 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-07-17 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมทรัพย์สินทางปัญญา/ไทย
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 2021-08-13 ถึง 2026-08-12 1170 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)/ไทย
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2021-09-30 ถึง 2023-09-29 122 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย เเละนวัตกรรม กับ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-11-02 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2021-11-06 ถึง 2026-11-05 1255 วัน ลงนามแล้ว
โครงการออมสิวยุวพัฒน์รักถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น startup และวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม SMEs ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-11-25 ถึง 2024-11-24 544 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/ไทย
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
สถาบันวิทยสิริเมธี/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์/ไทย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2022-01-21 ถึง 2027-01-20 1331 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-01-24 ถึง 2027-01-23 1334 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี /ไทย
กองบริการการศึกษา 2022-01-31 ถึง 2025-01-30 611 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด /ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-02-07 ถึง 2025-02-06 618 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใช้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /ไทย
กองการเจ้าหน้าที่ 2022-02-23 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมจัดประชุมวิชาการ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST) ระหว่าง สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) /ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสยาม /ไทย
มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) /ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-02-28 ถึง 2027-02-27 1369 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University, Kingdom of Thailand and University of Wisconsin-Madison, United States of America University of Wisconsin-Madison/สหรัฐอเมริกา
คณะศิลปศาสตร์ 2022-03-01 ถึง 2027-02-28 1370 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 2022-03-02 ถึง 2027-03-01 1371 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทศาลาแดง จำกัด บริษัท ศาลาแดง จำกัด/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 2022-03-03 ถึง 2027-03-02 1372 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด/ไทย
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-03-25 ถึง 2025-03-24 664 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและดำเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ /ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2022-03-25 ถึง 2025-03-24 664 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University, Kingdom of Thailand and Champasack University, Lao People's Democratic Republic Champasak University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2022-03-31 ถึง 2027-03-30 1400 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (จากเด็กปฐมวัยสู่วัยผู้สูงอายุ) สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2022-04-05 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี ระหว่างชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ และเทศบาลตำบลเทพวงศา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ /ไทย
เทศบาลตำบลตำบลเขมราฐ /ไทย
เทศบาลตำบลเทพวงศา /ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2022-04-09 ถึง 2026-04-08 1044 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2022-05-20 ถึง 2025-05-19 720 วัน ลงนามแล้ว
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UBON RATCHATHANI UNIVERSITY, KINGDOM OF THAILAND AND THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, VIETNAM Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy/เวียดนาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2022-06-10 ถึง 2027-06-09 1471 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-06-16 ถึง 2027-06-15 1477 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-06-17 ถึง 2027-06-16 1478 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่าง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โรงพยาบาลวารินชำราบ และมูลนิธิแสงสว่างแห่งชีวิต กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์/ไทย
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี/ไทย
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี/ไทย
โรงพยาบาลวารินชำราบ/ไทย
มูลนิธิแสงสว่างแห่งชีวิต/ไทย
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 2022-06-28 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่/ไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ไทย
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 2022-07-05 ถึง 2027-07-04 1496 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14/ไทย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 /ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3/ไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4/ไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5/ไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อํานาจเจริญ/ไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี/ไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/ไทย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22/ไทย
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สภาการศึกษาอุบลราชธานี/ไทย
สำนักงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี/ไทย
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
กองแผนงาน 2022-07-11 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะและยกระดับความร่วมมือด้านการสื่อสาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) /ไทย
กองกลาง 2022-08-11 ถึง 2027-08-10 1533 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2027-09-13 1567 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนกันทรารมณ์ โรงเรียนกันทรารมณ์/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนกำแพง โรงเรียนกำแพง/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนปรางค์กู่/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 2022-09-14 ถึง 2025-09-13 837 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2022-09-30 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาลสูงเนิน/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-09-30 ถึง 2027-09-29 1583 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-10-07 ถึง 2027-10-06 1590 วัน ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement for UBU-UH English Teaching Practicum between University of Hawai'i, United States of America for the benefit of University of Hawai'i at Manoa, College of Arts, Languages & Letters, Department of Second Language Studies and Ubon Ratchathani University, Kingdom of Thailand สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2022-11-14 ถึง 2027-11-13 1628 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลกุดชุม โรงพยาบาลกุดชุม /ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-11-22 ถึง 2027-11-21 1636 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-11-23 ถึง 2027-11-22 1637 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลอู่ทอง โรงพยาบาลอู่ทอง /ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-12-07 ถึง 2027-12-06 1651 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2022-12-14 ถึง 2027-12-13 1658 วัน ลงนามแล้ว
การจัดสรรเงินอุดหนุนเเละการส่งมอบผลการดำเนินงาน ภายใต้ฌปรเเกรม 25 เเผนงานพัฒนาระบบ ววน.ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (วงเงิน 6 ล้านบาท) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2023-02-01 ถึง 2024-01-31 246 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2023-02-27 ถึง 2028-02-26 1733 วัน ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยราชธานี สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น/ไทย
มหาวิทยาลัยราชธานี/ไทย
กองกลาง 2023-02-28 ถึง 0000-00-00 ไม่มีกำหนด ลงนามแล้ว
Agreement Pertaining to Cross-Appointment between Ubon Ratchathani University and Osaka Uninversity คณะวิทยาศาสตร์ 2023-05-01 ถึง 2024-03-31 306 วัน ลงนามแล้ว