รายละเอียด
ชื่อความร่วมมือ องค์กรความร่วมมือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง วันเริ่ม การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2021-11-06 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)/ไทย
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2021-09-30 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมทรัพย์สินทางปัญญา/ไทย
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 2021-08-13 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-07-17 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-07-17 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hankyong National University Hankyong National University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-06-25 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเเฮกกาธอน (U2T hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละตำบลรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ) ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-06-16 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมราชทัณฑ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-05-28 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เเละนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-05-08 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Ganesha University of Education Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-05-06 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2021-04-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Kwangwoon University Kwangwoon University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-04-26 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2021-03-23 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2021-03-18 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-01-29 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-01-29 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-01-21 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2020-11-26 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์/ไทย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 2020-09-17 ลงนามแล้ว
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2020-09-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement on Academic Cooperation between Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga and Ubon Ratchathani University Universitas Airlangga, Faculty of Pharmacy/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2020-08-18 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรเเละนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2020-04-02 ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ/ไทย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2019-12-23 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Graduate School of Nanobioscience Yokohama City University and Faculty of Science Ubon Ratchathani University Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-11 ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Chengdu University and Ubon Ratchathani University Chengdu University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-05 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2019-09-24 ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพิเพียง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง/ไทย
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 2019-09-16 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2019-08-15 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2019-08-15 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Science Ubon Ratchathani University and School of Pharmacy, Sungkyunkwan University School of Pharmacy, Sungkyunkwan University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-19 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Faculty of Nursing Ubon Ratchathani University and Faculty of Medicine and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/อินโดนีเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์ 2019-06-01 ลงนามแล้ว
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Exchange and Cooperation between Ubon Ratchathani University and The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-05-10 ลงนามแล้ว
Extension of Both the Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange and The Agreement Covering the Implementation of a Student Exchange Program Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-04-25 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and National University of Laos National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-02-25 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ไทย
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2019-01-16 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Health Sciences and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University University of Health Sciences/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-01-10 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Marshall University School of Pharmacy Marshall University, School of Pharmacy/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-12-18 ลงนามแล้ว
Pan-Asian Biomedical Science Consortium College of Medical Technology, Trinity University of Asia, Philippines/ฟิลิปปินส์
Far Eastern University-Nicanor Reyes Medical Foundation/ฟิลิปปินส์
International Islamic University Malaysia/มาเลเซีย
International Medical University/มาเลเซีย
Malaysian Biomedical Science Association/มาเลเซีย
School of Medicine and Pharmacy, University of Danang/เวียดนาม
Southwest Medical University/จีน
Taylor\'s University/มาเลเซีย
The Chinese University of Hong Kong/จีน
Universiti Kebangsaan Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Putra Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Tunku Abdul Rahman/มาเลเซีย
University of Malaya/มาเลเซีย
VN-UK Institute for Research & Executive Education, University of Danang/เวียดนาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2018-12-07 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-26 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Jingchu University of Technology Jingchu University of Technology/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-18 ลงนามแล้ว
Memorandum for Student Exchange based on the Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ลงนามแล้ว
Agreement of Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ลงนามแล้ว
Memorandum for Student Exchange of Short-Term Program based on the Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between National Taiwan University of Science and Technology and Ubon Ratchathani University National Taiwan University of Science and Technology/ไต้หวัน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-06-01 ลงนามแล้ว
Review and Approval Form for an International Memorandum of Understanding between Auburn University and Ubon Ratchathani University Auburn University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-05-24 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Anhalt University of Applied Sciences Anhalt University of Applied Sciences/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-27 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between The Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand and The Faculty of Natural Sciences, University of Graz, Austria University of Graz/ออสเตรีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2017-11-13 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-10-30 ลงนามแล้ว
Collaboration Agreement between Ubon Ratchathani University and Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-08-02 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยควาร่วมมือทางสิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 2017-07-23 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. ไปใช่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ/ไทย
วิทยาลัยดุสิตธานี/ไทย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 2017-07-19 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-07-10 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2017-06-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hue University College of Foreign Languages Hue University - College of Foreign Languages/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-03-14 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Faculty of Science, Ubon Ratchathani University and College of Science, Ibaraki University Ibaraki University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-26 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Co-operation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Institute of Natural Medicine, University of Toyama Institute of Natural Medicine, University of Toyama/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-25 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Phnom Penh International University and Ubon Ratchathani University Phnom Penh International University/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Vanda Institute Vanda Institute/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Hanoi University and Ubon Ratchathani University Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Ubon Ratchathani University and Hanoi University Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-06 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Kochi University of Kochi/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-12-26 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Foreign Languages, University of Danang University of Danang - University of Foreign Language Studies/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-12-09 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ ,หาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/ไทย
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย/ไทย
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์/ไทย
สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2016-11-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ganesha University of Education and Ubon Ratchathani University Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-10-05 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Monash University Malaysia Monash University Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-05 ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University and Faculty of Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-01 ลงนามแล้ว
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-07-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of San Diego and Ubon Ratchathani University University of San Diego/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-04-01 ลงนามแล้ว
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน ระหว่างกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหุ้นส่วนกับประทรวงการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยเนชั่น/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-03-29 ลงนามแล้ว
Academic Cooperative Agreement between Ubon Ratchathani University and Royal University of Agriculture Royal University of Agriculture/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-08-18 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Mean Chey University Mean Chey University/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-22 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Champasack University Champasak University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-10 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Battambang National University of Battambang/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-09 ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement between Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University and College of Aquaculture and Fisheries Can Tho University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-03-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the University of Danang, Campus in Kontum University of Danang, Campus in Kontum/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-11-20 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนครพนม/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-08-24 ลงนามแล้ว
Agreement Number 557K804 between the Board of Regents of the University of Wisconsin System and Ubon Ratchathani University University of Wisconsin-Madison/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-06-01 ลงนามแล้ว
Agreement on the Establishment of Education Co-operation between Ubon Ratchathani University and Guangxi Normal University for Nationalities Guangxi Normal University for Nationalities/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-05-14 ลงนามแล้ว
Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange between Ubon Ratchathani University and Toyohashi University of Technology Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-04-25 ลงนามแล้ว
for Academic Exchange and Cooperation between The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University and Ubon Ratchathani University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-10-09 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Korea Research Institute of Chemical Technology and Ubon Ratchathani University Korea Research Institute of Chemical Technology/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-10-09 ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2013-08-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-08-29 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-08-01 ลงนามแล้ว
Agreement for Inter-University Cooperation between Ubon Ratchathani University and Universite Paul Sabatier University Paul Sabatier - Toulouse III/ฝรั่งเศส
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-07-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the College of Languages, and Literature University of Hawaii at Manoa University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-07-04 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Hue University and Ubon Ratchathani University Hue University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-14 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on Student Exchange between Ubon Ratchathani University and the University of the Philppines Los Banos University of Philippines Los Banos/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-08 ลงนามแล้ว
Agreement between Ubon Ratchathani University Faculty of Science and Yamaguchi University Faculty of Engineering Yamaguchi University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-02-01 ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Far East University and Ubon Ratchathani University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-01-15 ลงนามแล้ว
Academic Cooperative Agreement between Ubon Ratchathani University and Guangxi University Guangxi University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2012-12-21 ลงนามแล้ว
Cooperative Agreement by and between Ubon Ratchathani University and Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne Business School Asia Pacific Social Impact Leadership Center, Melbourne Business School/ออสเตรเลีย
คณะบริหารศาสตร์ 2012-08-20 ลงนามแล้ว