รายละเอียด
ชื่อความร่วมมือ องค์กรความร่วมมือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง วันเริ่ม การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /ไทย11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย11
มหาวิทยาลัยทักษิณ /ไทย11
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย11
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย11
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย11
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย /ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด /ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /ไทย11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /ไทย11
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ 2021-07-17 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /ไทย11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย11
มหาวิทยาลัยทักษิณ /ไทย11
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย11
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย11
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย11
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย /ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด /ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /ไทย11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /ไทย11
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย11
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ 2021-07-17 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hankyong National University Hankyong National University/เกาหลี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-06-25 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมราชทัณฑ์/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ 2021-05-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Ganesha University of Education Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-05-06 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์/ไทย11
คณะเภสัชศาสตร์ 2021-04-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Kwangwoon University Kwangwoon University/เกาหลี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-04-26 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี /ไทย11
คณะวิทยาศาสตร์ 2021-03-23 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)/ไทย11
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-01-29 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ไทย11
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-01-21 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /ไทย11
มหาวิทยาลัยทักษิณ /ไทย11
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย11
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย11
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย11
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย11
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์/ไทย11
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ไทย11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย11
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ไทย11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/ไทย11
คณะศิลปศาสตร์ 2020-09-17 ลงนามแล้ว
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ 2020-09-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement on Academic Cooperation between Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga and Ubon Ratchathani University Universitas Airlangga, Faculty of Pharmacy/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2020-08-18 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Graduate School of Nanobioscience Yokohama City University and Faculty of Science Ubon Ratchathani University Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Chengdu University and Ubon Ratchathani University Chengdu University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-05 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Science Ubon Ratchathani University and School of Pharmacy, Sungkyunkwan University School of Pharmacy, Sungkyunkwan University/เกาหลี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-19 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Faculty of Nursing Ubon Ratchathani University and Faculty of Medicine and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/อินโดนีเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์ 2019-06-01 ลงนามแล้ว
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Exchange and Cooperation between Ubon Ratchathani University and The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-05-10 ลงนามแล้ว
Extension of Both The Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange and The Agreement Covering the Implementation of a Student Exchange Program Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-04-25 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and National University of Laos National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-02-25 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Health Sciences and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University University of Health Sciences/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-01-10 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Marshall University School of Pharmacy Marshall University, School of Pharmacy/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-12-18 ลงนามแล้ว
Pan-Asian Biomedical Science Consortium College of Medical Technology, Trinity University of Asia, Philippines/ฟิลิปปินส์
Far Eastern University-Nicanor Reyes Medical Foundation/ฟิลิปปินส์
International Islamic University Malaysia/มาเลเซีย
International Medical University/มาเลเซีย
Malaysian Biomedical Science Association/มาเลเซีย
School of Medicine and Pharmacy, University of Danang/เวียดนาม
Southwest Medical University/จีน
Taylor's University/มาเลเซีย
The Chinese University of Hong Kong/จีน
Universiti Kebangsaan Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Putra Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Tunku Abdul Rahman/มาเลเซีย
University of Malaya/มาเลเซีย
VN-UK Institute for Research & Executive Education, University of Danang/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-12-07 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-26 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Jingchu University of Technology Jingchu University of Technology/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-18 ลงนามแล้ว
Memorandum for Student Exchange based on the Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University /ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ลงนามแล้ว
Agreement of Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University /ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ลงนามแล้ว
Memorandum for Student Exchange of Short-Term Program based on the Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University /ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between National Taiwan University of Science and Technology and Ubon Ratchathani University National Taiwan University of Science and Technology/ไต้หวัน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-06-01 ลงนามแล้ว
Review and Approval Form for an International Memorandum of Understanding between Auburn University and Ubon Ratchathani University Auburn University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-05-24 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Anhalt University of Applied Sciences Anhalt University of Applied Sciences/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-27 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between The Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand and The Faculty of Natural Sciences, University of Graz, Austria University of Graz - Faculty of Natural Sciences/ออสเตรีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-11-13 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-10-30 ลงนามแล้ว
Collaboration Agreement between Ubon Ratchathani University and Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-08-02 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-07-10 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hue University College of Foreign Languages Hue University - College of Foreign Languages/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-03-14 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Faculty of Science, Ubon Ratchathani University and College of Science, Ibaraki University Ibaraki University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-26 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Co-operation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Institute of Natural Medicine, University of Toyama Institute of Natural Medicine, University of Toyama/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-25 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Phnom Penh International University and Ubon Ratchathani University Phnom Penh International University/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Vanda Institute Vanda Institute/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Hanoi University and Ubon Ratchathani University Hanoi University/เวียดนาม
Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Ubon Ratchathani University and Hanoi University Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-06 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Kochi University of Kochi/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-12-26 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Foreign Languages, University of Danang University of Danang - University of Foreign Language Studies/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-12-09 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ ,หาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย/ไทย11
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์/ไทย11
สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ 2016-11-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ganesha University of Education and Ubon Ratchathani University Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-10-05 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Monash University Malaysia Monash University Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-05 ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University and Faculty of Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-01 ลงนามแล้ว
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-07-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of San Diego and Ubon Ratchathani University University of San Diego/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-04-01 ลงนามแล้ว
Academic Cooperative Agreement between Ubon Ratchathani University and Royal University of Agriculture Royal University of Agriculture/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-08-18 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Mean Chey University Mean Chey University/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-22 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Champasack University Champasack University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-10 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Battambang National University of Battambang (เดิม University of Battambang)/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-09 ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement between Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University and College of Aquaculture and Fisheries Can Tho University Can Tho University - College of Aquaculture and Fisheries/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-03-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the University of Danang, Campus in Kontum University of Danang, Campus in Kontum/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-11-20 ลงนามแล้ว
Agreement Number 557K804 between the Board of Regents of the University of Wisconsin System and Ubon Ratchathani University University of Wisconsin-Madison/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-06-01 ลงนามแล้ว
Agreement on the Establishment of Education Co-operation between Ubon Ratchathani University and Guangxi Normal University for Nationalities Guangxi Normal University for Nationalities/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-05-14 ลงนามแล้ว
Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange between Ubon Ratchathani University and Toyohashi University of Technology Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-04-25 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Exchange and Cooperation between The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University and Ubon Ratchathani University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-10-09 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Korea Research Institute of Chemical Technology and Ubon Ratchathani University Korea Research Institute of Chemical Technology/เกาหลี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-10-09 ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย/ไทย11
คณะเภสัชศาสตร์ 2013-08-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-08-29 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-08-01 ลงนามแล้ว
Agreement for Inter-University Cooperation between Ubon Ratchathani University and Universite Paul Sabatier University Paul Sabatier - Toulouse III/ฝรั่งเศส
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-07-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the College of Languages, and Literature University of Hawaii at Manoa University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-07-04 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Hue University and Ubon Ratchathani University Hue University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-14 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Ubon Ratchathani University and Royal University of Phnom Penh Royal University of Phnom Penh/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on Student Exchange between Ubon Ratchathani University and the University of the Philppines Los Banos University of Philippines Los Banos /ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-08 ลงนามแล้ว
Agreement between Ubon Ratchathani University Faculty of Science and Yamaguchi University Faculty of Engineering Yamaguchi University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-02-01 ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Far East University and Ubon Ratchathani University Far East University/เกาหลี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-01-15 ลงนามแล้ว
Academic Cooperative Agreement between Ubon Ratchathani University and Guangxi University Guangxi University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2012-12-21 ลงนามแล้ว
Cooperative Agreement by and between Ubon Ratchathani University and Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne Business School Asia Pacific Social Impact Leadership Center, Melbourne Business School/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2012-08-20 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Far East University and Ubon Ratchathani University Far East University/เกาหลี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2012-03-12 ลงนามแล้ว
Agreement for Contractual Services between Ubon Ratchathani University by the Faculty of Agriculture and the Company Tropical Seeds, LLC. The Tropical Seeds, LLC (Florida)/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-10-01 ลงนามแล้ว
Cooperative Agreement by and between Ubon Ratchathani University and the Florida State University Florida State University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-07-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-04-01 ลงนามแล้ว
Collaboration Agreement between Ubon Ratchathani University and Yunnan Nationalities University Yunnan Nationalities University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-08-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between The University of Otago and Ubon Ratchathani University University of Otago/นิวซีแลนด์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-08-19 ลงนามแล้ว
Agreement on JODC's "Human Resources Program - Getting to Know Japan" Japan Overseas Development Corporation (JODC)/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-06-02 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Auckland University of Technology and Ubon Ratchathani University Auckland University of Technology/นิวซีแลนด์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-04-19 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Chia Nan University of Pharmacy and Science Chia Nan University of Pharmacy and Science/ไต้หวัน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-03-04 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of the Philippines Los Banos College and Ubon Rajathanee University University of Philippines Los Banos /ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-02-24 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Indian-Thai Academy of Visual Arts Indian-Thai Academy of Visual Arts/อินเดีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-10-16 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Banastali Vidyapith and Ubon Rajathanee University Banasthali Vidyapith/อินเดีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-10-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and University of Technology, Sydney University of Technology Sydney/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-09-23 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Hue University College of Foreign Languages Hue University - College of Foreign Languages/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-09-21 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan University Yunnan University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-07-03 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on the Academic and Scientific Cooperation between Ubon Ratchathani University and National University of Laos National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-07-03 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and College of Foreign Languages, University of Danang University of Danang - University of Foreign Language Studies/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-07 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-05 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Hue University's College of Education Hue University - College of Education/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Duy Tan University Duy Tan University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-27 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Kunming Medical University Kunming Medical University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-26 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Battambang and Ubon Rajathanee University National University of Battambang (เดิม University of Battambang)/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-14 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan Nationalities University Yunnan Nationalities University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-24 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan Agricultural University Yunnan Agricultural University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-23 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Quang Nam and Ubon Rajathanee University University of Quang Nam/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-10 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City and Ubon Rajathanee University University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Champasack University Champasack University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-27 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Kunming University of Science and Technology Kunming University of Science and Technology/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-22 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Harbin Letai Pharmaceuticals Co. Ltd. Harbin Letai Pharmaceuticals Co. Ltd/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-16 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between The University of Queensland, Australia and Ubon Rajathanee University, Thailand The University of Queensland/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-06 ลงนามแล้ว
Intention Agreement of Cooperation between Ubon Rajathanee University and Heilongjiang University of Chinese Medicine Heilongjiang University of Chinese Medicine/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-02-17 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Harbin Institute of Technology, Bio-engineering Institute Harbin Institute of Technology, Bio-engineering Institute/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-11-04 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Danang University of Technology Danang University of Technology/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-11-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Division of International Relations Ubon Rajathanee University and College of Languages, Linguistics, and Literature, University of Hawaii at Manoa University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-09-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-06-13 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University, Thailand and the University of Canberra, Australia University of Canberra/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-05-29 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on Academic and Scientific Cooperation between Souphanouvong University and Ubon Rajathanee University Souphanouvong University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-05-20 ลงนามแล้ว
Agreement for Inter-University Cooperation between Ubon Rajathanee University and Paul Sabatier University University Paul Sabatier - Toulouse III/ฝรั่งเศส
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2007-12-21 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Pampanga Agricultural College and Faculty of Agriculture Ubon Rajathanee University Pampanga State Agricultural University/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2007-03-07 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ 2006-08-02 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Cantho University and Ubon Rajathanee University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2006-01-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between The Royal University of Phnom Penh and Ubon Rajathanee University Royal University of Phnom Penh/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2005-07-16 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of Danang and Ubon Ratchathani University University of Danang/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-11-17 ลงนามแล้ว
An Agreement of Cooperation between The University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-10-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on the Academic and Scientific Cooperation between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-04-23 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Yunnan Agricultural University and Ubon Ratchathani University Yunnan Agricultural University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2003-12-04 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Canberra University of Canberra/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2002-01-02 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2001-02-11 ลงนามแล้ว
Mutual Collaboration between University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2000-11-08 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Can Tho University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1999-02-22 ลงนามแล้ว
Agreement for Cooperation between Ubon Ratchathani University and the State of Oregon acting by and through the Oregon State Board of Higher Education on behalf of Oregon State University The State of Oregon/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-12-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understand on the Academic and Scientific Cooperation between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-01-09 ลงนามแล้ว
Minutes of Meeting between National University of Laos Champasak Branch and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-01-09 ลงนามแล้ว
Agreement of Cultural, Educational and Scientific Cooperation between the University of Kansas and Ubon Ratchathani University University of Kansas/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-11-24 ลงนามแล้ว
The Agreement on Academic Cooperation between Ubon Ratchathani University and Central China Normal University Central China Normal University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-06-14 ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Katholieke Universiteit Leuven and Ubon Ratchathani University Katholieke Universiteit Leuven/เบลเยียม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-04-03 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Waterloo University of Waterloo/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-12-18 ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Ubon Ratchathani University and the Robert Gordon University The Robert Gordon University/สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-12-09 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding Ubon Ratchathani University Thailand and Royal Melbourne Institute of Technology Australia Royal Melbourne Institute of Technology Australia/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-07-02 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Canberra University of Canberra/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-03-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the University of Guelph University of Guelph/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-02-14 ลงนามแล้ว
General International Agreement between Ubon Ratchathani University and University of South Australia University of South Australia/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1995-07-05 ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Monash University and Ubon Ratchathani University Monash University/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1995-06-07 ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between the University of Akron and Ubon Ratchathani University The University of Akron/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1995-04-19 ลงนามแล้ว
The U.S. Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand College of Pharmacy, Ohio State University/สหรัฐอเมริกา
College of Pharmacy, Rutgers State University of New Jersey/สหรัฐอเมริกา
College of Pharmacy, University of Florida/สหรัฐอเมริกา
College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago/สหรัฐอเมริกา
College of Pharmacy, University of Minnesota/สหรัฐอเมริกา
School of Pharmacy and Pharmacal Sciences, Purdue University/สหรัฐอเมริกา
School of Pharmacy, University of Maryland/สหรัฐอเมริกา
School of Pharmacy, University of North Carolina/สหรัฐอเมริกา
School of Pharmacy, University of Wisconsin/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1994-05-31 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Indiana University Indiana University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1993-12-02 ลงนามแล้ว
Cooperation Agreement between The Katholieke Universiteit Leuven and Ubon Ratchathani University Katholieke Universiteit Leuven/เบลเยียม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1993-11-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Indiana University Indiana University/สหรัฐอเมริกา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1993-06-06 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ/ไทย11
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม/ไทย11
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ/ไทย11
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์/ไทย11
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์/ไทย11
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา/ไทย11
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)/ไทย11
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ 0000-00-00 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ไทย11
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทศาลาแดง จำกัด บริษัท ศาลาแดง จำกัด/ไทย11
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย/ไทย11
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) /ไทย11
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย/ไทย11
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 0000-00-00 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย11
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ไทย11
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 0000-00-00 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ 0000-00-00 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุด/ไทย11
คณะนิติศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย เเละนวัตกรรม กับ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FUND) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย11
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการออมสิวยุวพัฒน์รักถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น startup และวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม SMEs ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน/ไทย11
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเเฮกกาธอน (U2T hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละตำบลรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ) ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย11
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง บริษัทเอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัทเอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด/ไทย11
คณะรัฐศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนวารินชำราบ โรงเรียนวารินชำราบ/ไทย11
คณะวิทยาศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา/ไทย11
คณะวิทยาศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาเเละยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เเละนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)/ไทย11
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรเเละนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 0000-00-00 ลงนามแล้ว