รายละเอียด
ชื่อความร่วมมือ องค์กรความร่วมมือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง วันเริ่ม การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2021-11-06 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)/ไทย
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2021-09-30 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมทรัพย์สินทางปัญญา/ไทย
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 2021-08-13 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-07-17 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-07-17 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hankyong National University Hankyong National University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-06-25 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดกิจกรรมเเฮกกาธอน (U2T hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละตำบลรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ) ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-06-16 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรมราชทัณฑ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2021-05-28 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เเละนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-05-08 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Ganesha University of Education Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-05-06 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2021-04-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Kwangwoon University Kwangwoon University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2021-04-26 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2021-03-23 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2021-03-18 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-01-29 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2021-01-29 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรม ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-01-21 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2020-11-26 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์/ไทย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 2020-09-17 ลงนามแล้ว
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2020-09-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement on Academic Cooperation between Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga and Ubon Ratchathani University Universitas Airlangga, Faculty of Pharmacy/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2020-08-18 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรเเละนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2020-04-02 ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ/ไทย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ/ไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2019-12-23 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Graduate School of Nanobioscience Yokohama City University and Faculty of Science Ubon Ratchathani University Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-11 ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Far East University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-07 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Chengdu University and Ubon Ratchathani University Chengdu University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-11-05 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 2019-09-24 ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพิเพียง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง/ไทย
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 2019-09-16 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2019-08-15 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
คณะเกษตรศาสตร์ 2019-08-15 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Science Ubon Ratchathani University and School of Pharmacy, Sungkyunkwan University School of Pharmacy, Sungkyunkwan University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-19 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Faculty of Nursing Ubon Ratchathani University and Faculty of Medicine and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/อินโดนีเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์ 2019-06-01 ลงนามแล้ว
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-06-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Exchange and Cooperation between Ubon Ratchathani University and The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-05-10 ลงนามแล้ว
Extension of Both the Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange and The Agreement Covering the Implementation of a Student Exchange Program Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-04-25 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and National University of Laos National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-02-25 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ไทย
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2019-01-16 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Health Sciences and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University University of Health Sciences/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2019-01-10 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Marshall University School of Pharmacy Marshall University, School of Pharmacy/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-12-18 ลงนามแล้ว
Pan-Asian Biomedical Science Consortium College of Medical Technology, Trinity University of Asia, Philippines/ฟิลิปปินส์
Far Eastern University-Nicanor Reyes Medical Foundation/ฟิลิปปินส์
International Islamic University Malaysia/มาเลเซีย
International Medical University/มาเลเซีย
Malaysian Biomedical Science Association/มาเลเซีย
School of Medicine and Pharmacy, University of Danang/เวียดนาม
Southwest Medical University/จีน
Taylor\'s University/มาเลเซีย
The Chinese University of Hong Kong/จีน
Universiti Kebangsaan Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Putra Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
Universiti Tunku Abdul Rahman/มาเลเซีย
University of Malaya/มาเลเซีย
VN-UK Institute for Research & Executive Education, University of Danang/เวียดนาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2018-12-07 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University and Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-26 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Jingchu University of Technology Jingchu University of Technology/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-18 ลงนามแล้ว
Memorandum for Student Exchange based on the Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ลงนามแล้ว
Agreement of Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ลงนามแล้ว
Memorandum for Student Exchange of Short-Term Program based on the Academic Exchange between Ubon Ratchathani University and Tottori University Tottori University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-07-06 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between National Taiwan University of Science and Technology and Ubon Ratchathani University National Taiwan University of Science and Technology/ไต้หวัน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-06-01 ลงนามแล้ว
Review and Approval Form for an International Memorandum of Understanding between Auburn University and Ubon Ratchathani University Auburn University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-05-24 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Anhalt University of Applied Sciences Anhalt University of Applied Sciences/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-27 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2018-04-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between The Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand and The Faculty of Natural Sciences, University of Graz, Austria University of Graz/ออสเตรีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2017-11-13 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-10-30 ลงนามแล้ว
Collaboration Agreement between Ubon Ratchathani University and Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-08-02 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยควาร่วมมือทางสิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 2017-07-23 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. ไปใช่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ/ไทย
วิทยาลัยดุสิตธานี/ไทย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
คณะศิลปศาสตร์ 2017-07-19 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-07-10 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2017-06-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Hue University College of Foreign Languages Hue University - College of Foreign Languages/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-03-14 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Faculty of Science, Ubon Ratchathani University and College of Science, Ibaraki University Ibaraki University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-26 ลงนามแล้ว
Agreement for Academic Exchange and Co-operation between Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University and Institute of Natural Medicine, University of Toyama Institute of Natural Medicine, University of Toyama/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-25 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Phnom Penh International University and Ubon Ratchathani University Phnom Penh International University/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Vanda Institute Vanda Institute/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Hanoi University and Ubon Ratchathani University Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-11 ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Ubon Ratchathani University and Hanoi University Hanoi University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2017-01-06 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Kochi University of Kochi/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-12-26 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Foreign Languages, University of Danang University of Danang - University of Foreign Language Studies/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-12-09 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ ,หาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/ไทย
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย/ไทย
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์/ไทย
สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2016-11-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ganesha University of Education and Ubon Ratchathani University Ganesha University of Education/อินโดนีเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-10-05 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Monash University Malaysia Monash University Malaysia/มาเลเซีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-05 ลงนามแล้ว
Academic Exchange Program Contract between Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University and Faculty of Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-09-01 ลงนามแล้ว
Extension of the Memorandum of Understanding for Research Cooperation between Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover and Ubon Ratchathani University Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover/เยอรมนี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-07-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of San Diego and Ubon Ratchathani University University of San Diego/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-04-01 ลงนามแล้ว
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน ระหว่างกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหุ้นส่วนกับประทรวงการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ/ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ไทย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น/ไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยเนชั่น/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2016-03-29 ลงนามแล้ว
Academic Cooperative Agreement between Ubon Ratchathani University and Royal University of Agriculture Royal University of Agriculture/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-08-18 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Mean Chey University Mean Chey University/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-22 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Champasack University Champasak University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-10 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Battambang National University of Battambang/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-06-09 ลงนามแล้ว
Memorandum of Agreement between Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University and College of Aquaculture and Fisheries Can Tho University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2015-03-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the University of Danang, Campus in Kontum University of Danang, Campus in Kontum/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-11-20 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนครพนม/ไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ไทย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-08-24 ลงนามแล้ว
Agreement Number 557K804 between the Board of Regents of the University of Wisconsin System and Ubon Ratchathani University University of Wisconsin-Madison/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-06-01 ลงนามแล้ว
Agreement on the Establishment of Education Co-operation between Ubon Ratchathani University and Guangxi Normal University for Nationalities Guangxi Normal University for Nationalities/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-05-14 ลงนามแล้ว
Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific Exchange between Ubon Ratchathani University and Toyohashi University of Technology Toyohashi University of Technology/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2014-04-25 ลงนามแล้ว
for Academic Exchange and Cooperation between The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University and Ubon Ratchathani University The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-10-09 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Korea Research Institute of Chemical Technology and Ubon Ratchathani University Korea Research Institute of Chemical Technology/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-10-09 ลงนามแล้ว
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 2013-08-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-08-29 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-08-01 ลงนามแล้ว
Agreement for Inter-University Cooperation between Ubon Ratchathani University and Universite Paul Sabatier University Paul Sabatier - Toulouse III/ฝรั่งเศส
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-07-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the College of Languages, and Literature University of Hawaii at Manoa University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-07-04 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Hue University and Ubon Ratchathani University Hue University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-14 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on Student Exchange between Ubon Ratchathani University and the University of the Philppines Los Banos University of Philippines Los Banos/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-04-08 ลงนามแล้ว
Agreement between Ubon Ratchathani University Faculty of Science and Yamaguchi University Faculty of Engineering Yamaguchi University/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-02-01 ลงนามแล้ว
Student Exchange Agreement between Far East University and Ubon Ratchathani University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2013-01-15 ลงนามแล้ว
Academic Cooperative Agreement between Ubon Ratchathani University and Guangxi University Guangxi University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2012-12-21 ลงนามแล้ว
Cooperative Agreement by and between Ubon Ratchathani University and Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne Business School Asia Pacific Social Impact Leadership Center, Melbourne Business School/ออสเตรเลีย
คณะบริหารศาสตร์ 2012-08-20 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐ 15 สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 2012-08-05 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Far East University and Ubon Ratchathani University Far East University/เกาหลีใต้
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2012-03-12 ลงนามแล้ว
Agreement for Contractual Services between Ubon Ratchathani University by the Faculty of Agriculture and the Company Tropical Seeds, LLC. The Tropical Seeds, LLC (Florida)/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-10-01 ลงนามแล้ว
Cooperative Agreement by and between Ubon Ratchathani University and the Florida State University Florida State University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-07-28 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2011-04-01 ลงนามแล้ว
Collaboration Agreement between Ubon Ratchathani University and Yunnan Nationalities University Yunnan Nationalities University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-08-30 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between The University of Otago and Ubon Ratchathani University University of Otago/นิวซีแลนด์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-08-19 ลงนามแล้ว
Agreement on JODC's "Human Resources Program - Getting to Know Japan" Japan Overseas Development Corporation (JODC)/ญี่ปุ่น
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-06-02 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Auckland University of Technology and Ubon Ratchathani University Auckland University of Technology/นิวซีแลนด์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-04-19 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Chia Nan University of Pharmacy and Science Chia Nan University of Pharmacy and Science/ไต้หวัน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-03-04 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of the Philippines Los Banos College and Ubon Rajathanee University University of Philippines Los Banos/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2010-02-24 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Indian-Thai Academy of Visual Arts Indian-Thai Academy of Visual Arts/อินเดีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-10-16 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Banastali Vidyapith and Ubon Rajathanee University Banasthali Vidyapith/อินเดีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-10-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and University of Technology, Sydney University of Technology Sydney/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-09-23 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Hue University College of Foreign Languages Hue University - College of Foreign Languages/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-09-21 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan University Yunnan University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-07-03 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on the Academic and Scientific Cooperation between Ubon Ratchathani University and National University of Laos National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-07-03 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and College of Foreign Languages, University of Danang University of Danang - University of Foreign Language Studies/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-07 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and Humanities/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-05 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Hue University's College of Education Hue University - College of Education/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-06-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Duy Tan University Duy Tan University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-27 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Kunming Medical University Kunming Medical University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-26 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Battambang and Ubon Rajathanee University National University of Battambang/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-05-14 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan Nationalities University Yunnan Nationalities University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-24 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Yunnan Agricultural University Yunnan Agricultural University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-23 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of Quang Nam and Ubon Rajathanee University University of Quang Nam/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-10 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City and Ubon Rajathanee University University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-04-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Champasack University Champasak University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-27 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Kunming University of Science and Technology Kunming University of Science and Technology/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-22 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Harbin Letai Pharmaceuticals Co. Ltd. Harbin Letai Pharmaceuticals Co. Ltd/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-03-16 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between The University of Queensland, Australia and Ubon Rajathanee University, Thailand The University of Queensland/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2009-03-06 ลงนามแล้ว
Intention Agreement of Cooperation between Ubon Rajathanee University and Heilongjiang University of Chinese Medicine Heilongjiang University of Chinese Medicine/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2009-02-17 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Harbin Institute of Technology, Bio-engineering Institute Harbin Institute of Technology, Bio-engineering Institute/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-11-04 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Danang University of Technology Danang University of Technology/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-11-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Division of International Relations Ubon Rajathanee University and College of Languages, Linguistics, and Literature, University of Hawaii at Manoa University of Hawaii - College of Languages, Linguistics, and Literature/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-09-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University and Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia/กัมพูชา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-06-13 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Rajathanee University, Thailand and the University of Canberra, Australia University of Canberra/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2008-05-29 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on Academic and Scientific Cooperation between Souphanouvong University and Ubon Rajathanee University Souphanouvong University/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2008-05-20 ลงนามแล้ว
Agreement for Inter-University Cooperation between Ubon Rajathanee University and Paul Sabatier University University Paul Sabatier - Toulouse III/ฝรั่งเศส
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2007-12-21 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Pampanga Agricultural College and Faculty of Agriculture Ubon Rajathanee University Pampanga State Agricultural University/ฟิลิปปินส์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2007-03-07 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 2006-08-02 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Cantho University and Ubon Rajathanee University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2006-01-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between the University of Danang and Ubon Ratchathani University School of Medicine and Pharmacy, University of Danang/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-11-17 ลงนามแล้ว
An Agreement of Cooperation between The University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-10-12 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding on the Academic and Scientific Cooperation between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2004-04-23 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Yunnan Agricultural University and Ubon Ratchathani University Yunnan Agricultural University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2003-12-04 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Canberra University of Canberra/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 2002-01-02 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2001-02-11 ลงนามแล้ว
Mutual Collaboration between University of New Brunswick and Ubon Ratchathani University University of New Brunswick/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 2000-11-08 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Can Tho University Can Tho University/เวียดนาม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1999-02-22 ลงนามแล้ว
Agreement for Cooperation between Ubon Ratchathani University and the State of Oregon acting by and through the Oregon State Board of Higher Education on behalf of Oregon State University Oregon State University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-12-01 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understand on the Academic and Scientific Cooperation between National University of Laos and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-01-09 ลงนามแล้ว
Minutes of Meeting between National University of Laos Champasak Branch and Ubon Ratchathani University National University of Laos/ลาว
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1998-01-09 ลงนามแล้ว
Agreement of Cultural, Educational and Scientific Cooperation between the University of Kansas and Ubon Ratchathani University University of Kansas/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-11-24 ลงนามแล้ว
The Agreement on Academic Cooperation between Ubon Ratchathani University and Central China Normal University Central China Normal University/จีน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-06-14 ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Katholieke Universiteit Leuven and Ubon Ratchathani University Katholieke Universiteit Leuven/เบลเยียม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1997-04-03 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Waterloo University of Waterloo/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-12-18 ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Ubon Ratchathani University and the Robert Gordon University The Robert Gordon University/สหราชอาณาจักร
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-12-09 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding Ubon Ratchathani University Thailand and Royal Melbourne Institute of Technology Australia Royal Melbourne Institute of Technology Australia/ออสเตรเลีย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1996-07-02 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Indiana University Indiana University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-06-06 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and University of Canberra University of Canberra/ออสเตรเลีย
คณะเภสัชศาสตร์ 1996-03-11 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and the University of Guelph University of Guelph/แคนาดา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1996-02-14 ลงนามแล้ว
General International Agreement between Ubon Ratchathani University and University of South Australia University of South Australia/ออสเตรเลีย
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1995-07-05 ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between Monash University and Ubon Ratchathani University Monash University/ออสเตรเลีย
คณะบริหารศาสตร์ 1995-06-07 ลงนามแล้ว
Letter of Agreement between the University of Akron and Ubon Ratchathani University The University of Akron/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1995-04-19 ลงนามแล้ว
The U.S. Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand College of Pharmacy, Ohio State University/สหรัฐ
College of Pharmacy, Rutgers State University of New Jersey/สหรัฐ
College of Pharmacy, University of Florida/สหรัฐ
College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago/สหรัฐ
College of Pharmacy, University of Minnesota/สหรัฐ
School of Pharmacy and Pharmacal Sciences, Purdue University/สหรัฐ
School of Pharmacy, University of Maryland/สหรัฐ
School of Pharmacy, University of North Carolina/สหรัฐ
School of Pharmacy, University of Wisconsin/สหรัฐ
คณะเภสัชศาสตร์ 1994-05-31 ลงนามแล้ว
Memorandum of Understanding between Ubon Ratchathani University and Indiana University Indiana University/สหรัฐ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1993-12-02 ลงนามแล้ว
Cooperation Agreement between The Katholieke Universiteit Leuven and Ubon Ratchathani University Katholieke Universiteit Leuven/เบลเยียม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1993-11-11 ลงนามแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา/ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทศาลาแดง จำกัด บริษัท ศาลาแดง จำกัด/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย/ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุด/ไทย
คณะนิติศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย เเละนวัตกรรม กับ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FUND) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการออมสิวยุวพัฒน์รักถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น startup และวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม SMEs ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย
มหาวิทยาลัยสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/ไทย
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย/ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
สถาบันวิทยสิริเมธี/ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์/ไทย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง บริษัทเอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัทเอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด/ไทย
คณะรัฐศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนวารินชำราบ โรงเรียนวารินชำราบ/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา/ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาเเละยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)/ไทย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพื่อสวัสดิการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)/ไทย
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมจัดประชุมวิชาการ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST) ระหว่าง สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) /ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา/ไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต/ไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
มหาวิทยาลัยสยาม /ไทย
มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) /ไทย
คณะเภสัชศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด/ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด /ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) /ไทย
คณะบริหารศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด /ไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี /ไทย
กองบริการการศึกษา 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใช้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /ไทย
กองการเจ้าหน้าที่ 0000-00-00 อยู่ระหว่างดำเนินการ